Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden rouwboekettenspecialist.nl

 Praktische voorwaarden
- Bij een bestelling op maandag t/m zaterdag vóór 13.00 uur bezorgen wij nog dezelfde dag, mits de uitvaart pas de volgende dag plaats vindt.(En mits dit nog haalbaar is om dit te bezorgen)
- bezorgkosten zijn Euro 7,95 (voor Rouwboeketten of Rouwstukken) per adres per product in Nederland en maximaal Euro 10,50 voor meerdere grotere rouwstukken (indien via deze WEB-site besteld)
- wij bezorgen niet op zon- & feestdagen
- wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of incomplete adresseringen of afwezigheid van ontvangers
- de productprijzen zijn inclusief BTW

- Wij zijn niet aansprakelijk als de rouwbloemen/rouwstukken niet op tijd geleverd zijn door onjuiste opgegeven data en tijden van afscheid nemen , dan wel de data en tijd van begrafenis of crematie.

Algemene voorwaarden
Artikel 1 TOEPASBAARHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of alle overeenkomsten door rouwboekettenspecialist.nl aan of aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de Algemene voorwaarden, door een verwijzing naar de voorwaarden op brief- en factuurpapier, offerte, prijscourant of orderbevestiging.
2. Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen worden de onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.
3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden voor zover deze niet in de plaats treden van bepalingen van deze voorwaarden aan te vullen.

Artikel 2 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN
1. Alle door of namens mondeling of in brochures, website, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, gedane aanbiedingen terzaken van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor rouwboekettenspecialist op geen enkele wijze bindend, tenzij anders vermeld.
2. Overeenkomsten welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging door rouwboekettenspecialist voor hem bindend.
3. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor rouwboekettenspecialist tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door rouwboekettenspecialist in rekening worden gebracht.

Artikel 3 OVERMACHT
1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet rouwboekettenspecialist dit de koper zo snel mogelijk met schriftelijke bevestiging melden, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Rouwboekettenspecialist kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.
3. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.
4. Als overmacht wordt beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden:
a. Late of kwalitatief onacceptabele levering van toeleveringsbedrijven;
b. Belemmerende maatregelen van overheidswege;
c. Geheel of gedeeltelijke staking of storing in een extern vervoersapparaat;
d. Rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van overeenkomst verhinderen.

Artikel 4 LEVERING
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de ontvanger, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de ontvanger geschiedt voor en risico van de afnemer en zo rouwboekettenspecialist niet zelf vervoerd, de vervoerder.
2. Tenzij voor zover hierover tussen rouwboekettenspecialist en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. Rouwboekettenspecialist zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan rouwboekettenspecialist opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Overeengekomen leveringstijden zullen door rouwboekettenspecialist zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt rouwboekettenspecialist niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
4. Rouwboekettenspecialist behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Rouwboekettenspecialist is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet tijdig leveren.

Artikel 5 BEZORGING
Bezorgkosten kunnen verhoogd worden in geval van meer dan 3 boeketten of rouwstukken op 1 afleveradres op dezelfde bezorgdatum. Een hoger bezorgtarief zal in samenspraak met de koper worden overeengekomen.

Artikel 6 BETALING
1. Particulieren dienen via Ideal, Visa of Creditcard te betalen.
2. Bedrijven of instanties kunnen na goedkeuring door de klantenservice van rouwboekettenspecialist op factuurbasis opdrachten plaatsen.
3. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht rechtswege in verzuim te zijn en heeft rouwboekettenspecialist het recht wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan rouwboekettenspecialist verder toekomende rechten.
4. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijk, dit laatste ingeval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden door storting of overschrijving op een door rouwboekettenspecialist aan te wijzen bankrekening.
5. In geval van niet, dan wel niet tijdig betaling, komen voor rekening van de koper alle koste, zowal buiten rechtelijk als rechtelijk kosten, die rouwboekettenspecialist in verband met inning van zijn vorderingen maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buiten gerechtelijke kosten bedragen minimaal 20 % van het factuurbedrag met een minimum van EUR 35,00 - exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde produkten blijven eigendom van rouwboekettenspecialist totdat deze volledig zijn betaald.
2. Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van de partijen geen andere keuze overlaten, heeft rouwboekettenspecialist het recht de geleverde produkten, alsmede het afgegeven verpakkings- en andere duurzame materialen terstond tot zich te nemen.

Artikel 8 KLACHTEN
1. De te leveren produkten dienen te voldoen aan de normale geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijprodukten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde produkten dienen, direct na constatering of in elk geval binnen 48 uur na ontvangst, per telefoon, fax of e-mail, aan rouwboekettenspecialist te worden gemeld.
3. Klachten die betrekking hebben op bepaalde leveringen, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper geen recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing

Artikel 10 SLOTBEPALING
1. In die gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing
2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor het overige blijven binden.

Contact

Rouwboekettenspecialist
Ondernemingsweg 21
1422DZ Uithoorn

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
0252-767276 tot 18.00 uur  of
Mobiel 06-52520607 tot 20.00 uur
(uitgezonderd van zon- en feestdagen)

K.v.K. Amsterdam 33060080
Btw nr: NL0522.18.077.B.01
Rabobank Iban:
NL96RABO0378559354


Copyright © 2024 Rouwboekettenspecialist